Statut Stowarzyszenia:
KRAKOWSKI KUB TATERNICTWA JASKINIOWEGO
Tekst jednolity z dnia ___

Rozdział I
Zasady ogólne

§1.

    Stowarzyszenie Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego, zwany dalej KKTJ działa jako klub specjalistyczny z siedzibą w Krakowie a terenem działania są rejony krasowe, wspinaczkowe, górskie, wulkaniczne, lodowe w Polsce i na świecie.
    Działalność programową KKTJ nadzoruje Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA.

§2.

    KKTJ posiada własną odznakę klubową, której kształt zatwierdza walne zebranie.
    KKTJ używa pieczątki nagłówkowej prostokątnej zawierającą nazwę Stowarzyszenia i adres siedziby KKTJ.
    KKTJ posiada legitymację klubową przyznawaną przez Zarząd członkom KKTJ.
    Siedzibą KKTJ jest miasto Kraków.

 

Rozdział II
Cele oraz sposoby ich realizacji

§3.

    W zakres działalności programowej KKTJ wchodzą następujące cele działalności:
        poszukiwanie i eksploracja jaskiń,
        działalność sportowa, eksploracyjna, turystyczna i naukowa,
        działalność szkoleniowa dla członków KKTJ i prowadzenie szkoleń zewnętrznych,
        ochrona jaskiń, przyrody oraz środowiska naturalnego,
        propagowanie Taternictwa Jaskiniowego, zwiększanie sprawności fizycznej i wiedzy o sporcie,
        wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową, ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności ochronę jaskiń

§4.

    Działalność programową KKTJ realizuje w oparciu o środki materialne określone w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu poprzez:
        zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się taternictwem jaskiniowym,
        organizowanie, popieranie i ułatwianie różnych form działalności członków KKTJ w kraju i za granicą, a w szczególności: wyjazdów, wypraw, kursów szkoleniowych itp.,;
        organizowanie wewnętrznego życia KKTJ, zebrań, odczytów,
        otaczanie opieką jaskiń jako pomników przyrody,
        współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami taternictwa jaskiniowego,
        współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych ze speleologią i naukami pokrewnymi,
        propagowanie i popularyzowanie taternictwa jaskiniowego.

 

Rozdział III
Członkowie KKTJ ich prawa i obowiązki.

§5.

    Członkowie KKTJ dzielą się na :
        honorowych
        zwyczajnych
        sympatyków

§6.

    Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona dla KKKTJ. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu KKTJ. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat członkowskich.
    Członkiem zwyczajnym KKTJ może być każdy, który ukończył 18 rok życia i został przyjęty przez Zarząd KKTJ.
    Członkiem sympatykiem może zostać osoba związana z KKTJ, bez ograniczenia wieku, polecona przez innego członka KKTJ. Osoba niepełnoletnia starająca się o członkostwo w KKTJ musi przedłożyć zarządowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. O przyjęciu członka sympatyka decyduje Zarząd na Zebraniu Zarządu.

§7.

    Członek zwyczajny ma prawo:
        czynnego i biernego wyboru do władz KKTJ,
        uczestniczenia w imprezach klubowych zgodnie z uprawnieniami oraz korzystania ze sprzętu i pomocy KKTJ,
        korzystać ze sprzętu zgodnie z Regulaminem Magazynu KKTJ,
        uczestniczyć w Walnym Zebraniu KKTJ,
        nosić odznakę i używać legitymacji klubowej,
        odwołać się od decyzji Zarządu KKTJ do Walnego Zebrania,
    Członek sympatyk ma prawo:
        czynnego wyboru do władz KKTJ, jeśli ma skończone 18 lat,
        uczestniczenia w imprezach klubowych zgodnie z uprawnieniami,
        wypożyczania sprzętu turystycznego z wyłączeniem sprzętu do uprawiania taternictwa jaskiniowego, taternictwa i wspinaczki,
        posiadania legitymacji członka sympatyka KKTJ
    Członek honorowy ma prawo:
        czynnego i biernego wyboru do władz KKTJ,
        uczestniczenia w imprezach klubowych zgodnie z uprawnieniami oraz korzystania ze sprzętu i pomocy KKTJ,
        korzystać ze sprzętu zgodnie z Regulaminem Magazynu KKTJ,
        uczestniczyć w Walnym Zebraniu KKTJ,
        nosić odznakę i używać legitymacji klubowej,
        odwołać się od decyzji Zarządu KKTJ do Walnego Zebrania,

§8.

    Zarząd ma prawo zamknąć wpisy na czas ograniczony.

§9.

    Obowiązkiem członka KKTJ jest:
        prowadzenie działalności programowej,
        dbanie o sprzęt KKT,;
        terminowe opłacanie składek członkowskich KKTJ,
        przestrzeganie postanowień Regulaminu PZA,
        stosowanie się do zarządzeń i uchwał władz KKTJ.

§10.

    Za niestosowanie się do niniejszego statutu oraz za nieetyczne lub nie właściwe postępowanie zarząd KKTJ ma prawo udzielić upomnienia lub nagany członkowi KKTJ. Zarząd KKTJ ma prawo zawiesić winnego w prawach członka KKTJ aż do odwołania.
    Przynależność do KKTJ oraz prawa i obowiązki członka KKTJ ustają na skutek:
        prowadzenie działalności programowej,
        wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu KKTJ,
        nieuregulowania zaległych składek członkowskich przez okres powyżej roku na podstawie uchwały Zarządu KKTJ,
        wykluczenia z KKTJ na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia na wniosek Zarządu KKTJ lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział IV
Władze KKTJ

§11.

    Władzami KKTJ są:
        Walne Zebranie KKTJ,
        Zarząd KKTJ,
        Komisja Rewizyjna.

§12.

    Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
    Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
    Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
        ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
        pisemnej rezygnacji,
        odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
        śmierci
    W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§13.

    Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do zakresu Walnego Zebrania należy:
        wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
        ustalenie wytycznych do prac Zarządu,
        rozpatrywanie preliminarza KKTJ, sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej KKTJ,
        udzielenie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi KKTJ,
        mianowanie członków honorowych KKTJ,
        podejmowanie uchwał o wykluczeniu z KKTJ na wniosek Zarządu KKTJ lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
        podejmowanie uchwał o rozwiązaniu KKTJ lub innych uchwał wymagających przejawu woli wszystkich członków Stowarzyszenia,
        ustalenie wysokości składek, wpisowego i innych świadczeń od członków KKTJ,
        podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,
        uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia.
    Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku począwszy od roku 2013, przez Zarząd KKTJ. Zwołując Zwyczajne Walne Zebranie Zarząd powiadamia wszystkich członków drogą elektroniczną (e-mail, ogłoszenie na internetowej stronie KKTJ), lub na życzenie we wskazany wcześniej sposób, ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
    Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu KKTJ, Komisji Rewizyjnej bądź na żądanie 1/3 członków KKTJ. Prezes KKTJ jest zobowiązany wyznaczyć datę nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż na 30 dzień od daty podjęcia uchwały przez Zarząd KKTJ lub otrzymania żądania.
    Na Walnym Zebraniu prawo głosu mają członkowie KKTJ którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż 2 kwartały wstecz.
    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
    Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
    Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§14.

    Zarząd KKTJ składa się z pięciu członków w tym: prezesa, vice prezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
    Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
    Wyboru Członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
    Posiedzenia Zarządu KKTJ powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
    Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwoływane jest przez Prezesa lub członków Zarządu, reszta Zarządu winna być powiadomiona o terminie zebrania co najmniej siedem dni wcześniej.
    Przynajmniej raz w roku Zarząd KKTJ powinien zorganizować zebranie Zarządu KKTJ otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Zwołując otwarte zebranie Zarząd powiadamia wszystkich członków drogą elektroniczną (e-mail, ogłoszenie na internetowej stronie KKTJ), lub na życzenie we wskazany wcześniej sposób, ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
    Do zakresu działania Zarządu KKTJ należy:
        kierowanie działalnością KKTJ;
        wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
        gospodarowanie funduszami i majątkiem KKTJ;
        przygotowywanie na Walne Zebranie planów działalności, wniosków i sprawozdań
        wydawanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji;
        powoływanie sekcji specjalistycznych;
        reprezentowanie KKTJ na zewnątrz;
        powoływanie kierownika szkolenia;
        zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebrań KKTJ;
        przyjmowanie nowych członków i ich ewidencja;
        rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w stosunku do członków KKTJ;
        zmiana wysokości składek i wpisowego.
    Do podejmowania uchwał przez Zarząd niezbędna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa.
    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§15.

    Komisja Rewizyjna KKTJ składa się z trzech osób.
    Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
    Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
    Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli nad działalnością, sprzętem i finansami KKTJ.
    Do podejmowania uchwał przez Komisję rewizyjną niezbędna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego.
    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§16.

    Korespondencję w imieniu KKTJ podpisują prezes i sekretarz oraz osoby upoważnione.

 

Rozdział V
Sekcje specjalistyczne

§17.

    Dla usprawnienia pracy KKTJ, Zarząd może powołać sekcje specjalistyczne.
    Kierownikiem sekcji specjalistycznej jest osoba powołana przez Zarząd KKTJ.
    Sekcje mogą posiadać regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd KKTJ.

 

Rozdział VI
Fundusze, majątek i gospodarka KKTJ

§18.

    Fundusze KKTJ powstają z:
        wpisowego i składek członkowskich;
        dotacji i darowizn;
        wpłat z innych tytułów.
    Fundusze mogą być użyte wyłącznie na potrzeby KKTJ i jego członków.
    Majątkiem i funduszami KKTJ dysponuje Zarząd KKTJ w granicach zatwierdzonego preliminarza budżetowego.
    Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
    Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
        nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
        nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
        zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
        wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
        rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
        przyjęcie lub odrzucenie spadku.
    Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych składać może dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VII
Przynależność do innych organizacji, rozwiązanie KKTJ, interpretacja regulaminu.

§19.

    KKTJ może należeć do innych organizacji o pokrewnych celach i działalności.
    Zarząd KKTJ ma prawo wydawania regulaminów wewnętrznych i niesprzecznych z regulaminami Polskiego Związku Alpinizmu. Wątpliwości wynikające na tle regulaminów wewnętrznych rozstrzyga Zarząd KKTJ.
    Rozwiązanie KKTJ może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania KKTJ, podjętej większością 2/3 głosów.
    W przypadku rozwiązania KKTJ likwidację aktywów i pasywów pozostających w dyspozycji KKTJ przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd. może zostać także powołany inny likwidator jeżeli taką uchwałę podejmie Walne Zgromadzenie członków dotyczące Likwidacji KKTJ. Decyzja ta musi być podjęta większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
    W przypadku rozwiązania KKTJ majątek może być przekazany innym klubom speleologicznym lub PZA , może zostać także przekazany na inny cel jeżeli taką uchwałę podejmie Walne Zgromadzenie członków dotyczące Likwidacji KKTJ. Decyzja ta musi być podjęta większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania