REGULAMIN KRAKOWSKIEGO KUBU TATERNICTWA JASKINIOWEGO


Rozdział I
Zasady ogólne

§1.
1.
Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego, zwany dalej KKTJ działa jako klub specjalistyczny Oddziału Krakowskiego PTTK, zgodnie ze Statutem Oddziału PTTK.
2.
KKTJ jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu i działa zgodnie z jego statutem i uchwałami oraz wytycznymi.
3.
KKTJ zrzesza członków PTTK interesujących się zagadnieniami taternictwa jaskiniowego i speleologii.
4.
Działalność KKTJ kontroluje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK. Działalność programową KKTJ nadzoruje Komisja Speleologii Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA.

§2.
1.
KKTJ posiada własną odznakę klubową, której kształt zatwierdza walne zebranie.
2.
KKTJ używa pieczątki nagłówkowej prostokątnej z napisem:
KRAKOWSKI KLUB TATERNICTWA JASKINIOWEGO
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
31-033 KRAKÓW, ul. Westerplatte 5
3.
KKTJ posiada legitymację klubową przyznawaną przez Zarząd członkom klubu.
Legitymacja stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8.
KKTJ używa papieru firmowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozdział II
Zadania i środki działania

§3.
1.
W zakres działalności programowej KKTJ wchodzą następujące rodzaje działalności:
 1. - poszukiwanie i eksploracja jaskiń;
 2. - działalność sportowa i turystyczna;
 3. - działalność szkoleniowa;
 4. - ochrona jaskiń;

2.
Działalność programową KKTJ realizuje w oparciu o środki materialne określone w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu poprzez:
 1. - zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się taternictwem jaskiniowym;
 2. - organizowanie, popieranie i ułatwianie różnych form działalności członków klubu w kraju i za granicą, a w szczególności: wyjazdów, wypraw, kursów szkoleniowych itp.;
 3. - organizowanie wewnętrznego życia klubu, zebrań, odczytów;
 4. - otaczanie opieką jaskiń jako pomników przyrody;
 5. - współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami taternictwa jaskiniowego;
 6. - współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych ze speleologią;
 7. - propagowanie i popularyzowanie taternictwa jaskiniowego;
 8. - inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań klubu.Rozdział III
Członkowie KKTJ ich prawa i obowiązki.

§4.
1.
Członkowie KKTJ dzielą się na :
 1. - honorowych
 2. - zwyczajnych
 3. - sympatyków

§5.
1.
Członkiem honorowym KKTJ może być osoba szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat członkowskich.
2.
Członkiem zwyczajnym KKTJ może być każdy członek PTTK, który ukończył 18 rok życia i został przyjęty przez Zarząd Klubu oraz posiada kartę Taternika.
3.
Członkiem sympatykiem może zostać osoba związana z Klubem, nie posiadająca uprawnień PZA, bez ograniczenia wieku, polecona przez innego członka KKTJ. Osoba niepełnoletnia starająca się o członkostwo w Klubie musi przedłożyć zarządowi pisemną zgodę rodziców. O przyjęciu członka sympatyka decyduje Zarząd na Zebraniu Zarządu.

§6.
1.
Członek zwyczajny ma prawo:
 1. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu;
 2. uczestniczenia w imprezach klubowych zgodnie z uprawnieniami oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu.

2.
Członek sympatyk ma prawo:
 1. czynnego wyboru do władz Klubu, jeśli ma skończone 18 lat
 2. uczestniczenia w imprezach klubowych zgodnie z uprawnieniami;
 3. wypożyczania sprzętu turystycznego z wyłączeniem sprzętu do uprawiania taternictwa jaskiniowego, taternictwa i wspinaczki.
 4. posiadania legitymacji członka sympatyka KKTJ

3.
Członek Klubu ma prawo (z wyłączeniem p. 2 §6):
 1. brać udział we wszystkich formach działalności Klubu;
 2. korzystać ze sprzętu Klubu zgodnie z Regulaminem Magazynu KKTJ;
 3. nosić odznakę i używać legitymacji klubowej;
 4. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu;
 5. korzystać ze wszystkich innych przywilejów i uprawnień członka KKTJ, PTTK, PZA;
 6. odwołać się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania.

§7.
1.
Zarząd klubu ma prawo zamknąć wpisy na czas ograniczony.

§8.
1.
Obowiązkiem członka KKTJ jest:
 1. prowadzenie działalności programowej;
 2. dbanie o sprzęt klubowy;
 3. terminowe opłacanie składek członkowskich Klubu i PTTK;
 4. przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu i Statutu PTTK;
 5. stosowanie się do zarządzeń i uchwał władz Klubu.

§9.
1.
Za niestosowanie się do niniejszego Regulaminu oraz za nieetyczne lub nie właściwe postępowanie zarząd Klubu ma prawo udzielić upomnienia lub nagany członkowi Klubu. Zarząd Klubu ma prawo zawiesić winnego w prawach członka Klubu aż do odwołania.
2.
Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki członka Klubu ustają na skutek:
 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu;
 2. nieuregulowania zaległych składek członkowskich przez okres powyżej roku na podstawie uchwały Zarządu Klubu
 3. wykluczenia z Klubu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu na wniosek Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej.Rozdział IV
Władze KKTJ

§10.
1.
Władzami KKTJ są:
 1. - Walne Zebranie Klubu;
 2. - Zarząd Klubu;
 3. - Komisja Rewizyjna.

§11.
1.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Do zakresu Walnego Zebrania należy:
 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 2. ustalenie wytycznych do prac Zarządu;
 3. rozpatrywanie preliminarza Klubu, sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
 4. udzielenie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
 5. mianowanie członków honorowych Klubu;
 6. podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Klubu na wniosek Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej Klubu;
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu lub innych uchwał wymagających przejawu woli wszystkich członków Klubu;
 8. ustalenie wysokości składek, wpisowego i innych świadczeń od członków Klubu.

2.
Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co trzy lata począwszy od roku 1998, przez Zarząd Klubu. Zwołując Zwyczajne Walne Zebranie Zarząd powiadamia wszystkich członków drogą elektroniczną (e-mail, ogłoszenie na internetowej stronie Klubu), lub na życzenie we wskazany wcześniej sposób, ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej bądź na żądanie 1/3 członków Klubu. Prezes Klubu jest zobowiązany wyznaczyć datę nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż na 30 dzień od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu lub otrzymania żądania.
5.
Walne zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest ważne przy tej ilości osób, jaka jest obecna na zebraniu. Uchwały Walnych Zebrań zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwalenia lub zmian w Regulaminie Klubu, które wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
6.
Na Walnym Zebraniu prawo głosu mają członkowie Klubu ktorzy nie zalegaja ze skladkami dluzej niz 2 kwartaly wstecz.

§12.
1.
Zarząd Klubu składa się z pięciu członków w tym: prezes, vice prezes, sekretarz oraz magazynier i skarbnik.
2.
Zarząd Klubu w czasie trwania swojej kadencji ma prawo dokooptować maksymalnie dwóch nowych członków Zarządu.
3.
Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.
4.
Posiedzenie Zarządu Klubu zwoływane jest przez Prezesa lub członków Zarządu, reszta Zarządu winna być powiadomiona o terminie zebrania co najmniej siedem dni wcześniej.
5.
Przynajmniej raz w roku Zarząd Klubu powinien zorganizować zebranie Zarządu Klubu otwarte dla wszystkich członków Klubu. Zwołując otwarte zebranie Zarząd powiadamia wszystkich członków drogą elektroniczną (e-mail, ogłoszenie na internetowej stronie Klubu), lub na życzenie we wskazany wcześniej sposób, ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6.
Posiedzenie Zarządu Klubu jest ważne w obecności co najmniej trzech członków Zarządu Klubu.
7.
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
 1. kierowanie działalnością Klubu;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 3. gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu;
 4. przygotowywanie na Walne Zebranie planów działalności, wniosków i sprawozdań;
 5. wydawanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji;
 6. powoływanie sekcji specjalistycznych;
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 8. powoływanie kierownika szkolenia;
 9. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebrań Klubu;
 10. przyjmowanie nowych członków i ich ewidencja;
 11. rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i stosowanie kar regulaminowych w stosunku do członków Klubu;
 12. zmiana wysokości składek i wpisowego.

§13.
1.
Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech osób.
2.
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli nad działalnością, sprzętem i finansami Klubu.

§14.
1.
Korespondencję w imieniu Klubu podpisują prezes i sekretarz oraz osoby upoważnione.
2.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata.


Rozdział V
Sekcje specjalistyczne

§15.
1.
Dla usprawnienia pracy Klubu, Zarząd Klubu może powołać sekcje specjalistyczne.
2.
Kierownikiem sekcji specjalistycznej jest osoba powołana przez Zarząd Klubu.
3.
Sekcje mogą posiadać regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd Klubu.


Rozdział VI
Fundusze, majątek i gospodarka Klubu

§16.
1.
Fundusze Klubu powstają z:
 1. wpisowego i składek członkowskich;
 2. dotacji i darowizn;
 3. dochodów z majątku Klubu;
 4. wpłat z innych tytułów.

2.
Zarząd Klubu ma prawo pobierania jednorazowych składek nie przekraczających dwukrotnej sumy składki klubowej.
3.
Fundusze mogą być użyte wyłącznie na potrzeby Klubu i jego członków.
4.
Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd Klubu w granicach zatwierdzonego preliminarza budżetowego. Sposób zarządzania majątkiem i funduszami Klubu reguluje instrukcja finansowo-księgowa jednostek nie wydzielonych finansowo z PTTK.
5.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.


Rozdział VII
Przynależność do innych organizacji, rozwiązanie KKTJ, interpretacja regulaminu.

§17.
1.
Klub może należeć do innych organizacji o pokrewnych celach i działalności.
2.
Zarząd Klubu ma prawo wydawania regulaminów wewnętrznych i niesprzecznych z regulaminami Polskiego Związku Alpinizmu. Wątpliwości wynikające na tle regulaminów wewnętrznych rozstrzyga Zarząd Klubu.
3.
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wymaga zatwierdzenia Zarządu Oddziału.
4.
W przypadku rozwiązania Klubu likwidację aktywów i pasywów pozostających w dyspozycji Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału, postępujący zgodnie z odpowiednimi przepisami.
5.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy regulaminu ramowego klubów specjalistycznych oraz Statutu PTTK.WŁADZE KLUBU